АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ҲАЗАЛХРАТӘ ЕИЛАКЫ
АҦШААРА

АҲЕ амаҵзурауааи Аҩныҟатәи Аусқәа Рминистрра Гагратәи аҟәша аусзуҩцәеи хәажәкыра 26 агәаҭара-аушьҭырҭатә ҭыԥ «Ԥсоу» аҟны иааныркылеит Toyota Mark X Zio амашьына. Аԥсҟы икын Аԥсны атәылауаҩ Барцигиан. Амашьына апассаџьыр Аԥсны атәылауаҩ Еныкь ихатә аидара агәаҭараан иаадырԥшит 3,886 грамм анаркотикатә маҭәашьар метадон. Уи имырхит.

Азинеилагаразы аматериалқәа Аҩныҟатәи Аусқәа Рминистрра аусҭҵааратә ҟшахьы инашьҭуп.