АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ҲАЗАЛХРАТӘ ЕИЛАКЫ
АҦШААРА

Аоперативтә информациа ахархәараан рашәара 18 АҲЕ аусзуҩцәа акриптоԥара арҳаразы аппартқәа 7 Аԥсныҟа рылагара ааныркылеит. Амаининг азы аппаратқәа рнапылеидара иҭаҵәахны иааргон Аԥсны атәылауаа хҩык: Whatsminer M21s захьӡу аппаратк ахигон Скимбатор, х-аппаратк — Какәыбаа, дача х-аппаратк — Чолокиан.

Аппаратқәа рымхуп. Азинеилагарақәа рзы аматериалқәа Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы аусҭҵааратәии аусеилыргаратәии ҟәшахьы инашьҭуп.