АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ҲАЗАЛХРАТӘ ЕИЛАКЫ
АҦШААРА

Аоперативтә информациа анагӡараан АҲЕ аусзуҩцәа игәарҭаз Hyundai Solaris амашьына асалон аҿы ирыԥшааит адекларациа змамыз 505 цыра ааглыхратә тауарқәа. Амашьына аԥсҟы икын Молдова атәылауаҩ Фарфакари. Атауарқәа зтәыз иареи егьи Молдова атәылауаҩ Малики роуп.

Атауарқә рымырхит. Азинеилагаразы аматериалқәа АҲЕ аусҭҵааратәии аусеилыргаратәии ҟәшахьы инарышьҭит.