АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ҲАЗАЛХРАТӘ ЕИЛАКЫ
АҦШААРА

Аоперативтә-ԥшааратә уснагӡатәқәа рымҩаԥгараан Аԥсны Ҳазалхратә Еилакы аусзуҩцәа Гәдоуҭа адәқьанқәа руак аҿы акциз зқәымыз 4 520 цыра аҭаҭын аалыҵ аадырԥшит. Асигаретқәа рымхуп.

Азинеилагараз аматериалқәа нашьҭуп Аҳазалхратә еилакы аҭҵаареи аилкаареи рыҟәшахьы.