АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ҲАЗАЛХРАТӘ ЕИЛАКЫ
АҦШААРА

Аԥсны атәылауаҩ Шамба зыԥсҟы икыз Toyota амашьына агәаҭараан жәабран 15 АҲЕ амаҵзуруаа иаадырԥшит закәаншьаҭада аҳәаа ииагаз 4 000 цыра аҭаҭын аалыҵ. Асигаретқәа имырхит.

Азинеилагаразы аматериалқәа Аҳазалхратә Еилакы аусҭҵааратәии аусеилыргаратәии ҟәшахьы инашьҭуп.