АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ҲАЗАЛХРАТӘ ЕИЛАКЫ
АҦШААРА

Лаҵарамзазы еизгаз аҳазалхратә шәатәқәа 399,4 миллион мааҭ рҟынӡа инаӡеит.

Ҳазҭо ашықәс хәымз рзы еизгаз ашәатәқәа 1 миллард 533 миллон мааҭ рҟынӡа инаӡеит. Аплан иалаҵан 1 миллиард 111 миллион мааҭ. Убас, аплан 38%, мамзаргьы 422,6 миллион мааҭ рыла иацҵан инагӡахеит.