АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ҲАЗАЛХРАТӘ ЕИЛАКЫ
АҦШААРА

Аоперативтә информациа ахархәараан АҲЕ аусзуҩцеи, Аҳәынҭқарратә Шәарҭадаратә Маҵзуреи Очамчыратәи амилициа рмаҵзурауааи Аҭара ақыҭан иаадырԥшит амаининг-ферма. Акриптоԥара арҳаразы аппаратқәа 35 Аԥсны атәылауаҩ Баргашил идгьылҭыԥ аҿы игыло хыбрак иҭаҵәахын. Арҭ аппаратқәа инырхо афымцамчхара 122 квт/сааҭ рҟынӡа инаӡар алшоит.

Аппаратқәа имырхит. Азинеилагаразы аматериалқәа АҲЕ аусҭҵааратәии аусеилыргаратәии ҟәшахьы инашьҭуп.