АҦСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ҲАЗАЛХРАТӘ ЕИЛАКЫ
АҦШААРА

Аҳәынҭқарратә Ҳазалхратә Еилакы аусзуҩцәа Гәдоуҭатәи аџьармыкьаҿы ирыԥшааит Аԥснытәи акцизтә дыргақәа зқәымыз 4 600 цыра аҭаҭын аалыҵ. Аҭаҭыни астикқәеи рҭиуан Аԥсны атәылауаҩ Аиба итәу ахәаахәҭратә обиект аҿы.

Атауар рымхуп. Азинеилагаразы аматериалқәа зегьы АҲЕ аусҭҵааратәии аусеилыргаратәии ҟәшахьы инашьҭуп.